Almeerse Vlinderweide

(gastouderopvang).

Privacy Beleid

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deze gastouderopvang doet er alles aan om privacy betreffende persoonsgegevens van  haar vraagouders te waarborgen.


Persoonsgegevens van vraagouders wordt door gastouderopvang Almeerse vlinderweide verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinden in verband met wettelijk verplichting vanuit de wet op de kinderopvang

-Wettelijk verplichte kassiersfunctie bij het door vraagouder gekozen gastouderbureau

-Communicatie over de opdracht

-Het uitvoering geven aan/of het uitgeven van een overeenkomst .


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen opdracht

-De wet kinderopvang

Voor bovenstaande doelstelling worden persoonlijke gegevens gebruikt die vraagoouders bij hun inschrijving bij deze gastouderopvang vrijwillig hebben doorgeggeven ten behoeve van de inschrijving van het desbetreffende kind bij Almeerse vlinderweide gastouderopvang:

Achternaam/voornaam/Adres/telefoonnummer/Emailadres/geslacht/BSNnummer/geboorte datum kind/medische gegevens kind die noodzakelijk zijn voor een correcte verzorging van het desbetreffende kind/ Telefoonnummer huisarts/telefoonnummer tandarts.

============================================================================

Deze gegevens worden pas opgevraagd bij de vraagouder als er daadwerkelijk sprake is van een totstandkoming van een overeenkomst van opdracht

============================================================================

Bewaartermijn:

Gegevens vraagouders worden door de gastouderopvang Almeerse vlinderweide en het door de vraagouders gekozen gastouderbureau ( als vraagouder hier gebruik van wilt maken) opgeslagen ten behoeve van verwerking voor de periode van de overeenkomst en 2 jaar daarna.

Een aantal gegevens opgenomen in de financiële administratie vallen onder de administratieve bewaarplicht van de belastingdienst voor een periode van 7 jaar.


Verstrekking aan derden:

De gegevens die aan deze gastouderopvang verstrekt zijn door vraagouders, worden doorgegeven aan het desbetreffende gastouderbureau, haar financiéle administratie en haar  ICT omgeving. Deze zal de gegevens alleen gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden. Het betreft de persoonsgegevens die hierboven omschreven zijn. Daarnaast kan het gastouderbureau nog aanvullende informatie opvragen bij de vraagouder . Hiertoe verwijst de Almeerse vlinderweide gastouderopvang naar het privacy beleid van het desbetreffende gastouderbureau. De Almeerse vlinderweide heeft hier geen invloed danwel inspraak op.


De Almeerse vlinderweide gastouderopvang verstrekt geen gegevens aan andere partijen. Tenzij dit wettelijk verplicht is. Een uitzondering hierop is een situatie waarin de gezondheid van het desbetreffende kind gevaar loop en er contact opgenomen dient te worden met een arts/specialist. In alle gevallen zal er vooraf contact woren opgenomen met de ouder van het kind.

De Almeerse vlinderweide verzoekt al haar gastouderbureaus waar mee samen gewerkt wordt om een verwerkingsovereenkomst te tekenen.


Beveiliging:

Er zijn passende maatregelingen genomen om persoonsgegevens van vraagouders te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

-Laptop, telefoon zijn voorzien van een deugdelijke anti spyware software

-Van de gegevens worden regelmatig een back up gemaakt op een draagbaar medium, deze wordt  op een plek bewaard die niet voor iedereen toegankelijk is.

-De gegevens worden niet op een computer opgeslagen maar op een extern geheugen .

-Opslag van fysieke gegevens  geschied op een plek die niet voor iedereen toegankelijk is.

-Whats app berichten op de mobiele telefoon worden direkt op een extern geheugen opgeslagen of verwijdert.


Rechten omtrent gegevens:

Vraagouders hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke zij doorgegeven hebben aan Almeerse vlinderweide gastouderopvang. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen verwerking van hun persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door mij of het desbetreffende gastouderbureau.

De vraagouder heeft altijd het recht om toestemmingen omtrent de persoonlijke gegevens in te trekken.


Klachten:

Mocht de vraagouder klachten hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan kan men dat doorgeven aan de eigenaar van Almeerse vlinderweide gastouderopvang of de desbetreffende organisatie die over klachtenmeling persoonsgegevens gaat.


Vragen:

Als er vragen zijn , naar aanleiding van het privacy beleid van deze gastouderopvang , of opmerkingen dan kan men contact opnemen middels de contactgegevens die vermeld staan op deze site.

 

  

Gastouderopvang,

Persoonlijke   ondersteuning/coaching,Natuur gerichte kinderopvang,

Natuur geneeskundig (kinder) therapeut. 

 

 

 Foto's en teksten behoren toe aan Almeerse Vlinderweide gastouderopvang:©

11471